Brukervilkår

OVERSIKT OVER BRUKERVILKÅR OG DEFINISJONER

Nedenfor følger:

(A) de Generelle Vilkår, og
(B) Personvernærklæring
som gjelder for brukerne av Plattformen, Nettstedet og tilhørende Tjenester. Det gjelder en separat personværnerklæring for Budene.

I tillegg gjelder det særvilkår i:
(C) Samarbeidsavtalen mellom Porterbuddy på den ene side og Budene og transportselskapene på den annen,
(D) Fraktvilkårene (basert på NSAB 2015) som regulerer ansvarsforholdene mellom Budene og transportselskapene på den ene side og avsender, mottaker og bestilleren på den annen side, og
(E) API-betingelsene for de Kunder som er direkte integrert med Nettsted

De samlede vilkår for bruker av Plattformen, Nettsted og relaterte Tjenester følger av ovennevnte dokumenter.

Forkortelsene som er brukt i dette avsnittet og i nevnte avtaler skal ha samme betydning som i de Generelle Vilkårene med mindre annet fremgår av sammenhengen.

GENERELLE VILKÅR

1 INNLEDNING

Nedenfor følger vilkårene for bruk av Porterbuddy Norge AS ("Porterbuddy") sin lisensierte skybasert teknologiplattform, herunder IT system, logistikksystem, ordre- og kommunikasjonssystem, plug-ins, relaterte applikasjoner, databaser, mobile apper, APIer, tredjeparts integrasjoner og/eller tjenester ("Plattformtjenester") som fra tid til annen tilgjengeliggjøres på porterbyddy.com, porterbuddy.no, porterbuddy.eu, porter.today, porter.express eller relaterte nettsteder, mobile applikasjoner og/eller nettbutikker (samlet sett "Nettstedet").

Porterbuddy tilrettelegger for og tilbyr Plattformtjenestene gjennom en egenutviklet nettbasert logistikk-, ordre- og e-handelsrettet plattform, primært for nettbasert handel (b2c og b2b) men også for offline handel og for c2c segmentet ( "Plattformen" ). Plattformen kobler næringsdrivende eller private selgere, distributører eller avsendere av varer (eller andre med behov for budtjenester) ( "Kunder") med uavhengige selvstendig næringsdrivende budselskaper og/eller kurerer ("Bud"). Koblingen skjer i sanntid for å utføreleveransene til de endelige mottakerne ("Sluttkunde" ) samme dag eller senere. Porter er følgelig en plattform- og IT systemleverandør, ikke en selvstendig leverandør av frakt eller logistikktjenester.

Budene tilbyr og utfører opphenting, leveranser, returer og relaterte tjenester ("Budtjenester") for avsendere og mottakere gjennom Plattformen og Nettstedet (slik Budtjenestene er definert på nettstedet fra tid til annen). Budtjenestene bestilles av Kunder og Sluttkunder gjennom Nettstedet. Samlet omtales Plattformtjenestene og/eller Budtjenestene som "Tjenestene". Avsender er ansvarlig for klargjøring, pakking, merking og overlevering av varene som skal hentes og leveres ("Forberedende Tjenester").

Disse generelle vilkårene regulerer bruken av Plattformen, Nettstedet og/eller Tjenestene og relaterte rettigheter og forpliktelser, og gjelder mellom deg som Bud, Kunde, Sluttkunde og/eller øvrige brukere av Nettstedet og/eller Tjenestene, og Porterbuddy som leverandør av Plattformtjenester og IT-systemer. Henvisning til "deg", "du", "din" o.l. gjelder således deg som bruker av Tjenestene enten du er Kunde, Bud eller Sluttkunde, med mindre noe annet klart fremkommer av sammenhengen.

Ved enhver bruk av Nettstedet, Plattformen og/eller Tjenestene bekrefter at du har lest, forstått og samtykket til disse vilkårene. For ordens skyld regnes dertil også transportselskaper og/eller retail aktører som brukere (og følgelig som bundet av brukervilkårene) når deres ansatte, innleide sjåfører, konsulenter eller selskaper de har bestemmende innflytelse i, benytter Plattformen i forståelse med prinsipalen/morselskapet. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene kan du ikke bruke Plattformtjenestene.

Porterbuddy kan endre disse vilkårene fra tid til annen, hvilket vil bli varslet til deg på Nettstedet eller annen egnet kommunikasjonskanal. Kunder eller andre som bestiller oppdrag av Porterbuddy på vegne av andre plikter å besørge at Sluttkunden eller mottaker aksepterer våre brukervilkår og enkelt tilgjengeliggjør vilkårene i forbindelse med valg og bestilling av leveranse via Nettstedet.

DU ER INNFORSTÅTT MED AT PORTERBUDDY IKKE LEVERER TRANSPORT- ELLER LOGISTIKKTJENESTER ELLER FUNGERER SOM TRANSPORT- ELLER FRAKTSELSKAP OG AT ALLE SLIKE FRAKT- ELLER LOGISTIKKTJENESTER LEVERES AV UAVHENGIGE TREDJEPARTSKONTRAKTØRER SOM IKKE ER ANSATT AV PORTERBUDDY ELLER NOEN AV DERES DATTERSELSKAPER.

2 BRUK AV TJENESTENE

2.1 Brukerkonto og bruk

For å bruke Tjenestene, må du registrere deg for og opprette en aktiv personlig brukertjenestekonto. Du må være minst 18 år for å opprette en konto. Kontoregistreringen krever at du overlater enkelte personopplysninger til Porterbuddy, slikt som ditt navn, adresse, mobilnummer og alder, eventuelt én gyldig betalingsmetode (enten et gyldig kreditt-eller betalingskort eller godkjent betalingspartner) i den grad det er relevant for å aktivere ønsket Tjeneste.

Du forplikter deg til å opprettholde nøyaktige, fullstendige og oppdaterte opplysninger i din konto. Brudd på dette vil kunne medføre at du ikke får tilgang til å bruke Tjenestene eller at Porterbuddy sier opp denne avtalen med deg. Du er ansvarlig for all aktivitet som foregår på din konto, og du forplikter deg til å holde kontoens brukernavn og passord sikkert og hemmelig til enhver tid. Med mindre Porterbuddy har gitt skriftlig tillatelse til noe annet, kan du bare ha én konto, og du kan ikke overføre kontoen til en annen.

Ved bruk av Nettstedet aksepterer du at du (a) bare vil bruke Plattformen, Nettstedet og Tenestene for lovlige formål (f.eks. ingen transport av ulovlige, levende eller farlige varer som eksplosiver, forfalskede varer eller insekter); (b) ikke vil forsøke å skade eller sabotere Nettstedet, Plattformtjenestene eller Budtjenestene på noen måte; og (c) vil rapportere til Porterbuddy om feil, uautorisert tilgang eller andre brudd på Porterbuddys immaterielle rettigheter som du oppdager.

2.2 Lisens

Porterbuddy gir deg herved en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig, ikke-overførbar lisens til: (i) å få tilgang til og bruke Nettstedet utelukkende i forbindelse med din bruk av Tjenestene; og (ii) å få tilgang til og bruke alt av innhold, informasjon og tilknyttet materiale som måtte gjøres tilgjengelig gjennom Tjenestene, i hvert enkelt tilfelle kun for din personlige bruk av Tjenestene. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis her, er forbeholdt Porterbuddy og Porterbuddys lisensgivere. Lisensen forutsetter at du overholder disse vilkårene.

Hverken disse vilkårene eller din bruk av Tjenestene overfører eller gir deg noen som helst rettigheter (herunder immaterielle rettigheter): (a) i eller relatert til Plattformen, Nettstedet og/eller Tjenestene, eller (b) til å bruke eller vise til på noe vis Porterbuddys eller Porterbuddys rettighetshaveres selskapsnavn, logoer, produkter og tjenestenavn, varemerker eller tjenestemerker, unntatt den begrensede lisensen gitt ovenfor.

Du kan ikke: (i) fjerne noen meldinger om opphavsrettigheter, varemerker eller andre rettighetsmeldinger fra noen del av Nettstedet eller via Tjenestene; (ii) gjengi, modifisere, utarbeide avledede verker basert på, distribuere, lisensiere, leie, selge, videreselge, overføre, vise frem eller fremføre offentlig, oversende, strømme, kringkaste eller på annen måte utnytte Nettstedet eller Tjenestene unntatt på den måten som uttrykkelig tillates av Porterbuddy; (iii) dekomponere, rekonstruere (´reverse engineering´) av eller etterligne Nettstedet eller Tjenestene; (iv) opprette lenke til, kopiere, speile eller innramme noen del av Nettstedet eller Tjenestene; (v) utarbeide eller lansere programmer eller programinstruksjoner med sikte på å foreta dataskraping, indeksering, kartlegging eller annen form for datautvinning av noen del av Nettstedet eller Tjenestene eller på urimelig vis belaste eller hindre virkemåten og/eller funksjonaliteten til noe aspekt av Nettstedet eller Tjenestene; eller (vi) forsøke å oppnå uautorisert tilgang til eller forringe noe aspekt av Nettstedet eller Tjenestene eller deres tilknyttede systemer eller nettverk.

Du gir herved Porterbuddy en vederlagsfri, global og evigvarende lisens til brukerinnhold og brukerdata som du gir Porterbuddy tilgang til gjennom bruk av Tjenestene. Denne bestemmelsen går ikke foran de lovbestemte krav som følger av personvernlovgivningen, herunder men ikke begrenset til din rett til å kreve personopplysninger slettet.

2.3 Nettverkstilgang og hardware

Du er ansvarlig for å ha den datanettverkstilgang, nettverkskapasitet og de kommunikasjonstjenester som er nødvendig for å bruke Tjenestene på din side, og er ansvarlig for eventuelle kostnader dette vil medføre fra dine mobiloperatører, internettilbydere eller andre tredjepartsleverandører som ikke direkte er engasjert av Porterbuddy. Du er ansvarlig for å skaffe og oppdatere kompatibel maskinvare eller enheter samt tilhørende operativsystemer og programvare som er nødvendig for å få tilgang til og bruke Tjenestene og Porterbuddys applikasjoner og alle oppdateringer til dem. Porterbuddy garanterer ikke at Tjenestene, eller noen del av dem, vil fungere på noen bestemte maskinvarer eller enheter. I tillegg kan Tjenestene bli utsatt for funksjons-, nettverks- og signalfeil samt forsinkelser som følger av bruk av internett og elektronisk kommunikasjon.

2.4 SMS og epost

Ved å opprette en konto godtar du at Porterbuddy vil kunne sende deg informasjon via e-post og/eller SMS-meldinger som del av den normale forretningsdriften for din bruk av Tjenestene. Du kan når som helst frasi deg muligheten til å motta slike meldinger ved å avslutte din konto hos oss.

3 OVERORDNET OM TJENESTENE LEVERT AV PORTERBUDDY

Porterbuddy skal bestrebe og drifte Plattformen og Nettstedet slik at Kundene kan få tilgang til Tjenestene for å betjene sine Sluttkunder, og at Budene skal få tilgang til Plattformtjenestene for å tilby og gjennomføre sine Budtjenester. Plattformen kobler Kunden med Bud. Koblingen skjer i forbindelse med bestilling av transportoppdrag med levering samme dag eller senere, slik dette til enhver tid fremgår på Nettstedet og spesifiseres av den som bestiller og/eller mottar leveransen. Porterbuddy kan endre eller avslutte Tjenestene til enhver tid uten varsel.

Porterbuddy er ikke en megler, agent, postdistributør, fraktfører, operatør eller "speditør" slik begrepene kan defineres i lokale regler eller forskrifter. Du erkjenner at tjenestene som tilgjengeliggjøres via Plattformen og Nettstedet - i relasjon til Porterbuddy - hverken er ment å utgjøre godsbefordring med kjøretøy på vei som definert i lov om vegfraktavtaler (Vegfraktloven), posttjenester som definert av lov om posttjenester (Postloven) eller lignende tjenester. I den grad vegfraktloven kommer til anvendelse er det det enkelte Bud eller budfirma som er fraktfører i henhold til loven. Porterbuddy har i særlige tilfeller rett, men ikke plikt, til å bistå Kundene og Budene for å sikre kvaliteten på Tjenestene og brukeropplevelsen overfor Sluttkundene.

Porterbuddy er og skal være uavhengig (selvstendig næringsdrivende), og er ikke Kundens eller Sluttkundens ansatt, agent eller partner, og har ingen eksklusivitetsforpliktelser overfor Budene, Kunden eller Sluttkunden.

Du erkjenner og godtar at: (a) Plattformtjenestene kan utføres av eller på vegne av Porterbuddy eller noen av dets hel- eller deleide datterselskaper fra tid til annen; (b) Budtjenester kan utføres av Bud eller ansatte i bud- eller taxiselskaper (eller i slike selskapers hel- eller deleide datterselskaper) – slik dette skal være registrert av Porterbuddy fra tid til annen; (c) Porterbuddy kan behandle og lagre kommunikasjon mellom Kunden, Kundens ansatte, Sluttkunder, Bud og /eller Porterbuddy for kvalitetssikring, opplæring og videre utvikling av Nettstedet og Tjenestene; og (d) at Plattformen jevnlig vil bli oppgradert, forbedret eller videreutviklet, og at slike oppgraderinger kan påvirke kvaliteten på Plattformtjenestene og/eller Budtjenestene negativt i kortere perioder - innenfor det som er vanlig i bransjen.

4 PRISER, HONORARER OG BETALING

Ved å bruke Tjenestene, samtykker du i å betale prisen for Tjenestene som tilbys av Porterbuddy på det tidspunkt Tjenesten anvendes.

Eventuelle beløp som Porterbuddy belaster deg kan ikke refunderes, og herved autoriserer du Porterbuddy eller dets tredjepartsleverandør(er) til å belaste ditt bankkort for alle eventuelle gebyrer og honorarer som påløper ved din bruk av Tjenestene. Alternativt kan Porterbuddy velge å fakturere deg for bruk av Tjenestene, betalingsfrist er da 7 dager fra fakturadato. Porterbuddy kan også tilby annen betalingsløsning, hvilket i så fall vil fremgå av Nettstedet.

Vær oppmerksom på at prisinformasjon publisert på Nettstedet ikke nødvendigvis viser gjeldende priser, for eksempel i tilfeller av tilleggsgebyrer som påløper på grunn av mislykkede leveranser eller avvik, feil eller tekniske problemer. Porterbuddy skal likevel regelmessig sørge for at prisene som vises på Nettstedet er riktige. Dersom Kunden eller Sluttkunden avbestiller en Budtjeneste, kan Porterbuddy kreve avbestillingsgebyr. Dersom Sluttkunden ikke er hjemme ved en leveranse, vil Budet normalt gjennomføre ett nytt forsøk på å levere ordren, før en eventuell retur til Kunden. Kunden vil bli fakturert for alle leveranseforsøk.

Porterbuddy kan, etter eget skjønn, lage kampanjetilbud av ulike slag, med ulike priser til et utvalg av våre Kunder og mottakere. Disse kampanjetilbudene, med mindre de er tilbudt deg direkte, vil ikke påvirke nivået på de priser som gjelder mellom deg og Porterbuddy. Porterbuddy kan endre prisene for Tjenestene.

Enhver ubestridt betaling eller delbetaling, som ikke er mottatt innen femten (15) dager etter fakturadato, kan Porterbuddy etter eget skjønn kreve tilleggs renter for under norsk lov om forsinkelsesrente (Forsinkelsesrenteloven) eller den høyeste satsen tillatt etter gjeldende lov. Ved forsinket betaling har Porterbuddy rett til å stenge tilgang til Plattformen og Tjenestene uten nærmere varsel.

Med mindre annet uttrykkelig fremgår, er alle priser for Tjenester eksklusive alle gjeldende skatter og avgifter, eller som vedtas i fremtiden og pålegges transaksjonen og/eller levering av Tjenester, som Kunden selv vil være ansvarlig for å betale fullt ut. Utgående merverdiavgift skal innkreves og betales av Porterbuddy i henhold til norsk lov.

5 ANSVARSBEGRENSNING

Tjenestene leveres som de er og som tilgjengelige uten noen form for garanti.

Porterbuddy fraskriver seg alt ansvar for Budtjenestene, som leveres av uavhengige og selvstendig næringsdrivende Bud (tredjepartsleverandører), ettersom Porterbuddy kun har til funksjon å fasiliteter at slike Budtjenester blir tilbudt gjennom Plattformtjenestene, Plattformen og Nettstedet.

Porterbuddy vil tilstrebe at Plattformtjenestene, Plattformen og Nettstedet er tilgjengelige, men garanterer ikke oppetid.

Porterbuddy er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap, og Porterbuddys eventuelle ansvar for direkte tap vil være oppad begrenset til (det minste av) varens verdi eller NOK 35 000.

Krav om ansvar eller reklamasjoner på Budtjenester, Forberedende Tjenester eller Plattformtjenester må fremsettes innen syv (7) dager fra varen ble levert eller grunnlaget for den aktuelle reklamasjonen oppsto. Dersom reklamasjonen gjelder en befraktning foretatt av et Bud må den inneholde ordrenummeret, mottaks- og leveringstidspunkt, spesifikasjon av og verdien på produktet og hva reklamasjonen eller kravet gjelder (f.eks. beskrivelsen av skade på produkt). Krav eller reklamasjoner som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav eller inngis etter tidsfristen faller bort.

Ingen av partene er ansvarlig for kontraktsbrudd som følge av force majeure. Det garanteres ikke for leveransetider og rettidig levering ved bruk av Plattformen. Budene tilstreber dog leveranse til avtalt tid og Kunden skal rutinemessig orienteres dersom forsinkelse oppstår.

6 PERSONVERN

Porterbuddy er opptatt av personvern, og har ansvaret for å overholde norske regler om personvern som gjelder for Porterbuddy. Som bruker av Porterbuddys Tjenester forplikter du også å påse at du overholder alle personvernregler som gjelder for deg og dine underleverandører.

Som ledd i at Porterbuddy tilbyr deg Tjenester vil vi også behandle personopplysninger om deg som Sluttkunde. Nærmere informasjon fremgår av vår personvernerklæring nedenfor. I forhold til behandling av personopplysninger overfor Bud innhenter vi særskilt samtykke til bruk av lokasjons- og sporingsdata, og vi har utarbeidet en egen personvernerklæring for Budene som er tilgjengeliggjort for Budene gjennom deres tilgang til Nettstedet.

7 FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Du kan ikke overdra eller overføre rettigheter eller forpliktelser under disse vilkårene helt eller delvis uten Porterbuddys skriftlige forhåndssamtykke. Du gir ditt samtykke til at Porterbuddy kan overdra eller overføre rettigheter eller forpliktelser under disse vilkårene (med tilhørende rettigheter og forpliktelser) helt eller delvis, herunder til: (i) et datterselskap eller tilknyttet selskap; (ii) en erverver av Porterbuddys egenkapital, virksomhet eller formue; eller (iii) en etterfølger gjennom fusjon. Porterbuddy har videre rett til å overdra fordringer på deg til tredjepart for inndrivelse, f.eks. faktoring eller inkasso.

Mens avtalen løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av avtalen, plikter Kunden å ikke ansette eller leie inn, eller forsøke å ansette eller leie inn, Bud eller ansatte i Porterbuddy for bruk i Kundens virksomhet.

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene anses å være ulovlig, ugyldig eller helt eller delvis ugjennomførbar i henhold til noen lov, skal de øvrige vilkårene fortsatt bestå.

At deler av avtalens bestemmelser ikke håndheves av en part i avtalen skal ikke anses som et samtykke eller aksept av at den eller disse bestemmelsene ikke skal gjelde eller kunne håndheves i fremtiden.

Porterbuddy tegner fra tid til annen godsansvarsforsikring eller liknende dekning. Ved dekningsmessig skade er sikrede selv ansvarlig for egenandelen.

Ved bruk av Nettstedet eller Tjenesten aksepterer du at henvendelser fra Porterbuddy vedrørende denne avtalen kan skje gjennom elektronisk kommunikasjon.

Kunden samtykker i at Porterbuddy kan tilkjennegi at Kunden er kunde av Porterbuddy, blant annet gjennom pressemeldinger og markedsføringsøyemed (f.eks. på Nettsiden eller i markedsføring), og at Porterbuddy i den sammenheng vil kunne bruke Kundens navn og logo uten vederlag.

Dersom du opplever en uenighet eller tvist med et Bud, Kunde og/eller Sluttbruker eller andre i forbindelse med bruk av Tjenestene kan du kontakte support@porterbuddy.com.

Avtalen reguleres av norsk rett med Oslo tingsrett som verneting.

Porterbuddy Norge AS
Telefon: +47 92 33 40 15
Org. no. 922 177 201
Skabos vei 4,
N-0278 OSLO.

PERSONVERNERKLÆRING

Når du som Sluttkunde bruke Tjenestene til Porterbuddy, gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Porterbuddy har utarbeidet egen personverænerklæring for Budene som er tilgjengeliggjort via Budenes brukerkonti på Plattformen.

I forhold til Kunden er Porterbuddy å anse som behandlingsansvarlig.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker Porterbuddy anses også som personopplysninger.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

Porterbuddy er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.

Når du lar oss formidle personopplysninger til andre, vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du utveksler med andre nettsteder etter å ha fulgt lenker på Nettstedet.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Opplysninger du selv oppgir

Når du bruker Porterbuddy eller legger inn informasjon via Nettstedet, f.eks. i forbindelse med valg av Porterbuddy som fraktalternativ i en nettbutikk, vil Porterbuddy behandle disse opplysningene. Dette omfatter blant annet:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • E-postadresse
 • Betalingskort
 • Ordreinformasjon (type tjeneste og leveranseinstrukser)
 • Beskrivelse av pakkene du har bestilt (størrelse og egenskaper som har betydning for utførelsen av leveranseoppdraget)
 • Når du velger samlet levering også hvordan de forskjellige pakkene skal leveres sammen
 • Meldinger og informasjon du sender inn i forbindelse med bruk av Tjenestene, såsom chat, sms, e-post og eventuelle svar på markedsundersøkelser, og som andre sender inn om deg
 • Rating av leveranser du sender inn i forbindelse med bruk av Tjenestene

Opplysninger vi samler inn om din bruk av Porterbuddy

 • Ordredata; når ordre legges inn av deg som Kunde, tidspunkt for henting og levering
 • Pinkoder for henting og levering, eventuell signatur og bilde av leveransen og annen informasjon knyttet til leveransen mv
 • Kommunikasjon knyttet til leveransen via e-post, sms og/eller chat
 • Om du er på laptop, nettbrett eller mobil, hvilket operativsystem du bruker og hvilken nettleser du bruker
 • Porterbuddy har informasjon om hvor aktive sjåfører (og bilene debefinner seg i) er til enhver tid, og hvor pakker hentes og leveres.

Informasjonen lagres enten i våre databaser eller lokalt på enheten du bruker (pc, mobiltelefon etc.).

Opplysninger vi samler inn om din bruk av Porterbuddy Nettstedet

Når du benytter Nettstedet lagres det cookies. Cookies er små informasjonskapsler som lagres på din datamaskin når du besøker Nettstedet. Vi gjøres da kjent med hvem du er, om du benytter Tjenestene og hvor lenge besøket ditt varer. Vi bruker også lokal lagring for å forenkle og forbedre Tjenestene, gi deg relevant informasjon når du besøker Nettstedet, måle trafikk og for å samle statistikk. De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies.

Du kan enkelte trekke tilbake ditt samtykke til bruk av cookies og deaktivere slik bruk ved å endre innstillingene i din nettleser. Merk at hvis du ikke tillater bruk av cookies kan dette ha innvirkning på funksjonaliteten på våre nettsider.

Informasjon fra andre kilder

Vi mottar informasjon fra Kunder og andre tredjeparter som hjelper oss å analysere bruken av Porterbuddy og forbedre Tjenestene og relaterte tilbud.

Hva brukes informasjonen til?

Vi jobber hele tiden for å gi deg en tilpasset og god opplevelse av Plattformen, Nettstedet og Tjenenstene. Her er de viktigste formålene vi bruker personopplysninger til:

Vi behandler informasjon om deg for å levere tjenestene du forventer, hovedsakelig for å gjøre det mulig å motta, akseptere, behandle og effektivt sørge for utførelse av de ordrer og tilknyttede Tjenester som bestilles via Porterbuddy, herunder gi statusoppdateringer og muligheten til å spore leveranser, tildele bud, optimalisere logistikken og tilhørende ruter, sanntidsoppdatere ruter og kjørelister, utføre dispatch, gi kundestøtte etter behov, endre ordre og løpende effektivisere, videreutvikle, forbedre og/eller tilpasse virksomheten og Tjenestene.

Levere tjenestene du forventer av Plattformen og Nettstedet. For eksempel må vi ha ditt mobilnummer for å sende deg informasjon du trenger for å kunne ta i mot leveranser du har bestilt.

Spare deg for tid og arbeid gjennom blant annet mulig automatisk pålogging og forhåndsutfylling av skjemaer.

Forstå markedstrender og behov gjennom statistikk. Vi analyserer data fra store grupper Porterbuddy-brukere for å forbedre og videreutvikle Tjenestene.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er dertil å sørge for forventet kvalitet på Tjenestene, sørge for gode brukeropplevelser og ikke minst automatisere ordrebehandling og gjennomføring av leveranser. Vi ønsker å skape en trygg Plattform og forhindre kriminell aktivitet, og vi tar derfor forbehold om også å bruke verktøy og analyse for å avdekke lovbrudd eller praksis som strider mot våre forretningsvilkår.

Deles informasjonen med andre?

Vi benytter tredjeparter til å bistå oss med håndtering av dine personopplysninger, samt informasjon generert fra cookies. Dette gjelder f.eks. tilbydere av software for lagringstjenester, serverløsninger, support- og driftssystemer mv.

Databehandleren skal etter avtale med oss behandle dine personopplysninger på den måten det er foreskrevet og i henhold til gjeldende personvernregler. De databehandlere vi samarbeider med skal sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at personopplysninger ikke overdras til andre i strid med denne erklæringen.

Som hovedregel behandles alle personopplysninger på Plattformen og Nettstedet innenfor EU. I enkelte felle samarbeider vi med tredjeparter i forbindelse med bruk av software tjenester som innebærer behandling utenfor EU, og i slike tilfelle har vi sørget for at det er mekanismer på plass for håndtering av personopplysningene i tråd med gjeldende lovgivning.

For øvrig utleverer vi kun dine personopplysninger til tredjepart i forbindelse med:

 • Eventuell kontroll av kredittverdighet
 • Overføring til tredjeparter for markedsførings av Tjenestene som tilbys av Porterbuddy
 • Utlevering som er påkrevd i henhold til lovgivning, herunder ved forespørsel fra offentlige myndigheter som skatte- og avgiftsmyndigheter etc.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til tredjepersoner til andre formål enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen uten først å innhente ditt samtykke.

Vår nettside kan inneholde reklame fra eller linker til tredjeparter som ikke er under vår kontroll. Vi gjør oppmerksom på at Porterbuddy ikke er ansvarlig for personvernet eller innholdet på disse nettsidene.

Hvordan kan jeg administrere informasjon om meg?

Oppdatere personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. I motsatt fall bør informasjonen oppdateres.

Sletting av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven. Vi har omfattende rutiner for sletting, deidentifisering og anonymisering av personopplysninger. Du kan selv be om å få fjernet opplysninger fra din brukerprofil.

Hovedregelen er at personopplysninger lagres maksimalt i to år. Hvor fort opplysninger slettes kan variere. Her ser du noen viktige eksempler:

Så lenge din konto er aktiv vil vi ta vare på dine persondata, leveranser, meldinger og øvrig informasjon du registrerer.

Dine rettigheter

Det er dine data og du har sterke rettigheter; Du har rett til å få innsyn i opplysningene dine. Du har også rett til å få rettet eller slettet opplysninger vi har om deg, eller du kan be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Nevnte henvendelser vil bli behandlet i henhold til lovverket.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter.

Din rett til å få se opplysninger vi behandler om deg (rett til innsyn).

Du har rett til å få se de opplysningene vi behandler om deg.

Din rett til å få rettet gale opplysninger.

Du har rett til å få feilaktig informasjon rettet. Dersom det er andre opplysninger du mener må rettes kan du kontakte oss direkte.

Din rett til å få data slettet (“retten til å bli glemt”).

Du har som hovedregel rett til å få slettet personopplysninger om deg. Du kan be om sletting av data ved å kontakte oss.

Din rett til å motsette deg og begrense behandling.

I enkelte sammenhenger har vi anledning til å behandle personopplysninger om personer dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, forutsatt at de registrertes rettigheter og friheter ikke veier tyngre. I slike tilfeller har du som registrert rett til å protestere mot at vi behandler personopplysninger om deg.

Du har også en i enkelte sammenhenger anledning til å be om at behandlingen av dine personopplysninger stanses eller begrenses.

Dersom du benytter deg av denne rettigheten kan opplysningene dine kun behandles basert på et samtykke fra deg eller for enkelte andre formål som fremgår direkte av personopplysningsloven. Nærmere informasjon om denne rettigheten finner du på hjemmesidene til Datatilsynet.

Dersom du ønsker å benytte deg av ovennevnte rettigheter; til innsyn, retting eller sletting eller begrense eller stanse behandlingen mv., må du sende en henvendelse til personvernombud@porterbuddy.com.

Gjennomføring av endringer

Vi vil i blant kunne oppdatere Porterbuddys personvernerklæring for å gjenspeile endringer på nettstedet eller ved vår personvernerklæring. Ved større endringer vil vi informere om dette i vårt supportområde (FAQ) på Nettstedet, eller du informeres ved neste gangs pålogging. I særlige tilfeller vil innloggede brukere varsles direkte ved epost eller varsel på nett eller via våre apper.

Personvernombud

Porterbuddy.no har et eget personvernombud for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Ordningen er initiert av Datatilsynet. Du kan kontakte Porterbuddys personvernombud på e-postadressen personvernombud@porterbuddy.com.

Oppdateringer

Av og til gjør vi endringer i personvernerklæringen vår. Du kan se hvilke endringer vi gjør i vår endringslogg.

FRAKTVILKÅR SAMMENDRAG

Fraktvilkårene er basert på NSAB 2015 og regulerer primært ansvarsforholdene mellom Budene og transportselskapene som leverandør av Budtjenestene på den ene side og Kunden (eventuelt Sluttkunden) som kjøper av Budtjenester på den annen. Fraktvilkårene beskriver de rettigheter og forpliktelser som gjelder ved leveranse av Budtjenester og relaterte leveransetjenester som formidles over Plattformen og/eller Nettstedet.

I de tilfeller Kunden bestiller eller formidler kjøp av Budtjenester på vegne av Sluttkunden, f.eks. i forbindelse med netthandel eller annen transaksjon, regnes Sluttkunden som Budets direkte kontraktsmotpart/Kunde. I slike tilfeller har Kunden fortsatt rettigheter og forpliktelser etter Fraktvilkårene knyttet til samarbeid med Budene, klargjøring, pakking, merking, utlevering og mottak av varer i retur mv, slik det fremgår nedenfor og av Fraktvilkårene.

For ordens skyld påpekes det at dersom Kunden ikke er involvert i bestillingen eller formidlingen av kjøpet av tjenesten, er Sluttkunden (mottaker) ansvarlig for at nevnte forpliktelser knyttet til samarbeid, klargjøring, pakking, utlevering og mottak av varer i retur mv. oppfylles. Leveranser blir ikke utført i fjerntliggende områder uten telefon dekning innenfor Selskapets dekningsområdet.

Sammenfattningsvis reguleres følgende hovedpunkter i Fraktvilkårene:

 • Som bruker, bestiller eller kjøper av tjenester som tilbys gjennom Plattformen og/eller Nettstedet er du bundet av Porterbuddys Generelle Vilkår. Porterbuddy driver Nettstedet og formidler Plattformtjenestene for at du på en enkelt og effektiv måte skal få tilgang til Plattformtjenester og Budtjenester. Porterbuddy er imidlertid ikke en leverandør av Budtjenester eller andre former for frakttjenester, og er ikke ansvarlig for selve leveransen av Budtjenestene.
 • Som Sluttkunde (mottaker) er du ansvarlig for å:
  • gi korrekte opplysninger om hvor varen skal hentes og leveres,
  • oppgi hvem som skal motta varen,
  • være tilgjengelig for mottak av varen til avtalt tid
 • Som Kunde (avsender) er du ansvarlig for Forberedende Tjenester, herunder:
  • å sørge for at godset er pakket forsvarlig
  • at forsendelsen ikke inneholder farlig eller skadelig materiale
  • at forsendelsen skjer på tillatelig og lovlig vis
  • å sørge for at godset er klart til avhenting til avtalt alt tid
  • så langt rimelig og praktisk mulig, å sørge for mottak av varer som ikke kan leveres eller som sendes i retur
 • Budet er ansvarlig for at godset blir hentet, transportert og levert innen rimelig tid i henhold til det som er avtalt. Vilkårene inneholder også blant annet bestemmelser om konfidensialitet, sikkerhet, ansvarsbegrensning, reklamasjon og tvister.
 • Partene erkjenner viktigheten av å yte den grad av medvirkning, og skal gi hverandre de opplysninger, som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget.

FRAKTVILKÅR

Fraktvilkårene finnes her.

SAMARBEIDSAVTALEN

Samarbeidsavtalen gjelder primært Budenes rettigheter og forpliktelser og er gjort tilgjengelig for Budene i Budappen.

API VILKÅR

API vilkårene finnes her