API-Vilkår

Porterbuddy Norge AS (heretter omtalt som Porterbuddy) tilbyr APIer som representerer en samling av tjenester knyttet til urban logistikk og e-handel. APIene gir bl.a. din bedrift mulighet til å bestille budtjenester via Porterbuddys plattform automatisk, konfigurere og sette opp de utvalgte tjenester du ønsker å benytte i din virksomhet, aksessere leveransedata fra historiske- og aktive ordre samt bruke tilhørende funksjonalitet.

Sist oppdatert August 2021.

DIN RELASJON TIL PORTERBUDDY VIA API

1. API Tjenestene er underlagt disse vilkårene (“API Betingelsene”) som supplert av Porterbuddys andre brukervilkår. Din bruk av ethvert Porterbuddy API (omtalt som ”APIene” eller ” Tjenesten” nedenfor) er følgelig regulert av API Betingelense og andre Porterbuddy brukervilkår slik de er gjort gjeldende fra tid til annen på Nettstedet.

Definisjoner i dette dokumentet skal ha samme betydning som i øvrige Porterbuddy brukervilkår med mindre annet fremgår av sammenhengen.

1.2 Motstrid Ved motstrid mellom API Betingelsene og andre Porterbuddy relaterte brukervilkår, så har API Betingelsene prioritet i forhold til API spesifikke forhold.

1.3 Endringer av avtalen. Porterbuddy forbeholder seg retten til å endre API Betingelsene fra tid til annen. Når slike endringer er gjort, vil Porterbuddy tilgjengeliggjøre oppdaterte versjoner av API Betingelsene på sitt Nettsted. Du aksepterer at du ved å bruke vår Tjenesten etter dato for endring av API Betingelsene, askepterer å være bundet av slike oppdaterte API Betingelser. Dersom noen av betingelsene ikke er akseptable for deg eller din bedrift kan du terminere denne avtalen ved å opphøre bruken av Tjenesten.

2. Aksept av brukervilkårene

2.1 For å bruke APIene så må du akseptere API Betingelsene og følgelig også øvrige Porterbuddy Brukervilkår. Din aksept er uttrykkelig avgitt

 1. ved bruk av APIene. Porterbuddy vil legge til grunn at du ved bruk av APIene har akseptert API Betingelsene fra det tidspunkt du tok APIene i bruk og fremover.

3. Personvern og personopplysninger

3.1 Porterbuddys rutiner for personvern og behandling av personopplysninger. For informasjon om Porterbuddys rutiner for personvern og behandling av personopplysninger, herunder vilkår som gjelder for dine rutiner og policy for personvern, vennligst se Portbuddys Personvernerklæring. Porterbuddys Personvernerklæring forklarer hvordan Porterbuddy håndterer personopplysninger og sikrer personvernet ved Sluttbrukernes bruk av Tjenesten. I forhold til deg og din bedrift som Kunde er Porterbuddy å anse som behandlingsansvarlig.

4. Porterbuddys tjenesteytelse

4.1 Begrensninger i bruk av Tjenesten. Ved bruk av tjenesten aksepteres at Porterbuddy kan begrense antall transaksjoner som kan sendes eller mottas gjennom Tjenesten. Porterbuddy kan etter sitt for godt befinnende og på hvilket som helst tidspunkt fastsette slike grenser for bruk av tjenesten, bl.a. i forbindelse med kapasitetsstyring.

4.2 Endringer av API eller Tjenesten - Endringspolicy:

 1. Porterbuddy vil varsle om store endringer i eller nedleggelse av et API eller Tjenesten.

Innenfor det som er rimelig kommersiell innsats vil Porterbuddy fortsette å drifte en versjon av et API med særskilte egenskaper, uten endringer som nevnt ovenfor under bokstav a i inntil 3 måneder etter varslet er sendt ut.

5. Din Porterbuddy Konto

5.1 Etablering av Porterbuddy konto. For å få tilgang til Tjenesten må du opprette og opprettholde en Porterbuddy konto i henhold til våre brukervilkår. Du må alltid sørge for at all informasjon som du gir til Porterbuddy i forbindelse med din Porterbuddy konto eller Tjenesten er nøyaktig, korrekt og oppdatert.

5.2 Konto sikkerhet og passord. Du er fullt ut ansvarlig overfor Porterbuddy for din bruk av Tjenesten. Du plikter umiddelbart å varsle Porterbuddy dersom du blir oppmerksom på uautorisert bruk av ditt passord, din Porterbuddy konto, eller annen unik identifikator som Porterbuddy krever at du bruker, slik som en API nøkkel, en API kode eller en kunde ID (en «Utvikler Identitet»)

6. Porterbuddys Eierrettigheter

Ved bruk av Tjenesten aksepteres at Porterbuddy og Porterbuddys lisensgivere og deres leverandører eier alle rettigheter til, fordringer og andeler i Tjenesten og dens innhold, herunder opphavsrettigheter i Tjenesten og dens Innhold (uansett om rettighetene er registret eller ikke, og uansett hvor i verden disse rettighetene befinner seg.)

7. Tillatt bruk

Tjenesten kan bare brukes til formål som:

 1. er tillatt i herværende API Betingelser og i Porterbuddys øvrige brukervilkår, se punkt 1 ovenfor;
 2. er tillat ved gjeldende lov innenfor relevant jurisdiksjon; og
 3. som overholder de til enhver tid gjeldende retningslinjer eller anbefalinger fastsatt av Porterbuddy.

8. Tillatelser fra Porterbuddy til brukeren.

8.1 Definisjoner

 1. Med "Merker og Deres Egenskaper" menes varemerke, ordmerker, logoer, kjennemerker, slagord, produktnavn, domene navn, andre lignende Porterbuddy merker og deres særegenheter.
 2. Med "Innhold" menes alt innhold som er produsert gjennom Tjenesten (enten det er skapt av Porterbuddy eller Porterbuddys lisensgivere), inkludert bilder, tegninger, design, ordre, ordre data, kommunikasjon mellom plattformens brukere, kommersiell informasjon, geografisk data og annen relatert informasjon.
 3. Med "API modul" menes programvare applikasjon, nettside, modul, widget, plugin eller annet tilbehør som bruker APIet til å oppnå kontakt, vise eller samhandle med ditt Innhold eller Nettstedet.
 4. Med ditt "Innhold" menes alt innhold som tilføres ved din implementering med API, inkludert data, bilder, video og programvare.

8.2 Tjeneste Lisens. Så lenge avtalen løper gir Porterbuddy deg en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, personlig, ikke overførbar, ikke viderelisensbar, royalty fri tillatelse til å bruke Tjenesten slik den tilbys av Porterbuddy fra tid til annen i henhold til API Betingelsene.

8.3 Innholds Lisens. Så lenge avtalen løper gir Porterbuddy deg en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, personlig, ikke overførbar, ikke viderelisensbar, royalty fri tillatelse til å bruke Innholdet i din API Modul, slik Innholdet er utformet i Tjenesten fra tid til annen og i henhold til API Betingelsene og Porterbuddys øvrige brukervilkår. Når Porterbuddy gjør data tilgjengelig via API'er gir Porterbuddy tredjeparter en begrenset bruksrett til å bruke data (som ikke er personopplysninger) til å gjennomføre tjenester som er nødvendige for at Porterbuddy sine tjenester skal kunne leveres. Denne rettigheten forutsetter at tredjepartene har lovlig tilgang til API og leverer tjenester som er nødvendige for at Porterbuddy sine tjenester skal fungere og/eller nødvendig for å samhandle med tredjepartens egne tjenester til Porterbuddy sine kunder. Porterbuddy kan på ethvert tidspunkt endre den begrensede bruksretten gjennom tekniske sperrer eller på annen måte og sette begrensninger på fremtidig bruk av data. Tredjeparter som ønsker en utvidet bruksrett til data nevnt i dette punkt må inngå særskilt avtale med Porterbuddy.

 1. Noe Innhold er utviklet under tredjemanns lisenser, og er derfor gjenstand for opphavsrett og andre immaterielle rettigheter eid av eller lisensiert til slike tredjeparter. Du kan bli holdt ansvarlig for uautorisert bruk av slikt innhold.

8.4 Lisens for bruk av Merker mv.

 1. Tillatelse. Så lenge avtalen løper gir Porterbuddy deg en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, personlig, ikke overførbar, ikke viderelisensbar, royalty fri tillatelse til å vise Porterbuddys Merker og Deres Egenskaper utelukkende til promotering eller markedsføring av din autoriserte bruk av Tjenesten i henhold til dette avsnittet samt API Betingelsene.
 2. Restriksjoner. Ved bruk av Porterbuddys Merker og Deres Egenskaper tillates ikke:
  1. visning av Porterbuddys Merker og Deres Egenskaper på en måte som antyder et forhold eller tilknytning til eller godkjenning fra Porterbuddy til annet enn din bruk av Tjenesten, ei heller anvendelse som rimeligvis kan bli tolket dit hen at redaksjonelt innhold har blitt forfattet av, eller representerer betraktninger og meninger tilhørende Porterbuddy eller Porterbuddys personell.
  2. visning av Porterbuddys Merker og Deres Egenskaper i din API modul, nettsider, eller andre kanaler hvis noen av disse inneholder eller viser upassende innhold, fremmer ulovlige aktiviteter eller salg av tobakk eller alkohol til personer under 18 år;
  3. visning av Porterbuddy Merker og Deres Egenskaper på en måte som er villedende, krenkende, kritiserende, uanstendig, falsk eller på annen måte støtende for Porterbuddy; og
  4. visning av Porterbuddys Merker og Deres Egenskaper i din API Modul, nettside eller andre kanaler som strider mot lov eller forskrift.
  5. Ingen ytterligere lisensrettigheter mv.

Med unntak av det som følger av dette punkt 8.4, er det ingenting i API Betingelsene som tillater eller som kan anses for å gi deg rettigheter eller noen annen form for interesse i Porterbuddys Merker og Deres Egenskaper. Din bruk av Porterbuddys Merker og Deres Egenskaper (inkludert eventuell goodwill i tilknytning til dem) tilkommer Porterbuddy.

9. Vilkår for bruk av Tjenesten

Følgende forutsetninger ligger til grunn for ovennevnte lisenser og bruk av Tjenesten:

9.1 Rapportering. Du må implementere de til enhver tid gjeldende rutiner for den rapportering Porterbuddy fastsetter, uavhengig av om de fremkommer av API Betingelsene eller på annen måte.

9.2 Vilkår for sluttbruker og personvern

Hvis du utvikler eller bruker en API modul som skal brukes av andre, må du:

 1. vise linken til Porterbuddys brukervilkår til dine brukere av din API Modul;
 2. det må av dine vilkår for bruk av din API Modul uttrykkelig fremgå at dine brukere eller kunder, enten ved direkte eller indirekte bruk av din API Modul, aksepterer å være bundet av Porterbuddys brukervilkår, og
 3. beskytte dine brukeres personvern og juridiske rettigheter.

Dine retningslinjer for personvern. Du må utarbeide og følge egnede retningslinjer for personvern ved bruk av din API Modul, som er gjort offentlig tilgjengelig, og som er i samsvar med gjeldende lov:

Porterbuddys retningslinjer for personvern. dine retningslinjer for personvern må sluttbrukerne varsles om at du bruker Porterbuddy APIer og ledes til Porterbuddys retningslinjer for personvern via lenke i dine retningslinjer.

Du må uttrykkelig fremheve at dine API er “Powered by Porterbuddy” og/eller andre beskrivelser krevet av Porterbuddy i API dokumentasjonen, på eller tilliggende den relevante Tjeneste.

9.3 Forebygging mot uautorisert bruk. Du skal med rimelig adekvat innsats forhindre og stanse uautorisert bruk av Tjenesten.

9.4 Ansvar ved kontraktsbrudd. Du er fullt ut ansvarlig for (og Porterbuddy har ingen ansvar hverken overfor deg eller en tredjepart) for brudd på dine kontraktsforpliktelser etter API Betingelsene, herunder for konsekvensene av et slikt kontraktsbrudd (inkludert et hvert tap eller skade som Porterbuddy påføres av kontraktsbruddet).

10. Begrensninger i tillatelsen

Med unntak av det som uttrykkelig er angitt som tillat under API Betingelsene, eller med mindre du har mottatt en forutgående skriftlig tillatelse fra Porterbuddy, forutsetter ovennevnte tillatelser til Porterbuddy at du overholder samtlige av følgende betingelser:

10.1 Administrative restriksjoner.

 1. Ingen tilgang til APIene eller Innholdet unntatt gjennom Tjenesten. Du forplikter deg til kun å bruke APIene og Innholdet gjennom Tjenesten. For eksempel, plikter du å avstå fra å bruke Porterbuddys plattform gjennom andre grensesnitt eller kanaler (inkludert udokumenterte Porterbuddy grensesnitt) enn APIene eller din Porterbuddy nettkonto.
 2. Ingen tilgang til Tjenesten uten Utvikler Identitet. For enkelte versjoner av eller egenskaper ved APIene, kan Porterbuddy kreve at du bruker en Utvikler Identitet for å få tilgang til og bruke Tjenesten. Dersom det kreves vil du ikke få tilgang til Tjenesten uten en Utvikler Identitet, som du vil få ved direkte forespørsel til Porterbuddy.
 3. Skjult identitet tillates ikke. Du kan ikke skjule for Porterbuddy identiteten til din API Modul. Du skal følge de standarder for identifikasjon som fremgår av API dokumentasjonen.

10.2 Generelle betingelser for bruk av Porterbuddys API.

Følgende betingelser gjelder generelt for alle tjenester som tilbys av Porterbuddy. Du skal ikke:

 1. Viderelisensiere en Porterbuddy API til for en tredjepart. Følgelig kan du ikke utvikle et API med de i alt vesentlig same egenskaper som Porterbuddys APIer og tilby den til bruk for tredjeparter.
 2. Gjøre noe med den intensjon å utsette Porterbuddys tjenester for virus, svikt, trojanske hester, skadelige programvare, eller andre elementer av skadelig karakter.
 3. Ærekrenke, misbruke, plage eller true andre.
 4. Forstyrre eller hindre Porterbuddy APIene eller serverne eller nettverket som drifter Porterbuddys APIer.
 5. Utøve eller medvirke til ulovlige aktiviteter.
 6. ”Hacke”, kopiere, etterligne eller forsøke å trekke ut kildekode fra
 7. Porterbuddys APIer eller annen beslektet programvare. Fjerne, skjule eller endre Porterbuddys brukervilkår, herunder linker til eller meddelelser om vilkårene.
 8. Porterbuddy forbeholder seg retten til å sette en transaksjonsgrense dersom din API Modul generer et høyt antall transaksjoner. Porterbuddy forbeholder seg også retten til fra tid til annen å stille andre krav til bruk av Tjenesten.

10.3 Immaterielle Rettigheter - Restriksjoner.

 1. Forbud mot salg som ikke er uttrykkelig tillatt i API Betingelsene. Med mindre det er gitt tillatelse i API Betingelsene er du forpliktet til ikke å spre, selge eller på annen måte gjøre Tjenesten tilgjengelig for tredjeparter.
 2. Forbud mot avledet arbeid. Med mindre det er gitt uttrykkelig tillatelse i API Betingelsene er du forpliktet til å ikke modifisere eller utvikle IT løsninger, programvare og lignende basert på innholdet i Porterbuddys tjenester.
 3. Forbud mot bruk av Innhold utenfor Tjenesten. Med unntak av det som uttrykkelig tillat i API Betingelsene er du forpliktet til å ikke bruke noe Innhold utenfor Tjenesten. Du kan for eksempel ikke eksportere eller lagre Innhold på en plattform eller en tjeneste som tilhører en tredjepart.
 4. Forbud mot å fjerne eller endre brukervilkårene, linker, eller meddelelser om opphavsretter.

10.4 Forbud mot forsøk på å avslutte/stenge Tjenesten.

Vi ønsker å sikre at Tjenesten forblir tilkoblet og tilgjengelig for alle brukere. For å hjelpe oss med det, så lenge avtalen løper, forplikter du deg til ikke å forsøke å stenge Tjenesten du har brukt ved begjæring om midlertidig forføyning eller liknende rettslig prosess.

11. Lisens fra deg til Porterbuddy

11.1 Innholds tillatelse Porterbuddy gjør ikke krav på eierskap til ditt Innhold, og du beholder din opphavsrett og eventuelle andre rettigheter du har til ditt Innhold. Ved å avgi eller vise frem ditt Innhold gjennom Tjenesten, gir du Porterbuddy en evigvarende, ugjenkallelig, ikke eksklusiv, verdensomspennende, viderelisensierbar, royalty fri rett til å bruke ditt Innhold til utelukkende å sette Porterbuddy i stand til å kunne tilby deg samt videreutvikle og forbedre Tjenesten.

Porterbuddy samhandler med en rekke tredjeparter gjennom bruk av vårt eget API og API som gjøres tilgjengelig av tredjeparter, også tredjeparter som vi ikke har et direkte avtaleforhold med. Porterbuddy gir og får tilgang til data som overføres gjennom API. Tredjeparter som benytter åpne API'er som vi får tilgang til vil også gi oss tilgang til data som er tilgjengelig i APIene. Porterbuddy vil benytte slike data (som ikke er personopplysninger) til å levere sine tjenester men vil også bruke slike opplysninger til å forbedre sine tjenester og til andre formål. Tredjeparter som gir tilgang til data via APIer som vi har tilgang til vil, med mindre annet er avtalt, anses for å gir Porterbuddy rett til å benytte data (som ikke er personopplysninger) som Porterbuddy får tilgang til gjennom bruk av API'er.

11.2 Tillatelse til markedsføring. Så lenge avtalen varer, gir du Porterbuddy en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, viderelisensierbar, royalty fri tillatelse til å bruke din Merker og Deres Egenskaper og ditt Innhold til å publisere eller markedsføre at du bruker Tjenesten (for eksempel ved å bruke din logo i presentasjoner, markedsførings materiell, kundelister, regnskap og nettsideoppføring (inkludert linker til din nettside), eller ved utarbeidelse av markedsførings - eller reklame materiale som viser skjermbilder av Tjenesten der ditt Innhold er fremhevet i den utstrekning det er i henhold til gjeldende lovgivning. Videre kan Porterbuddy, i kraft av tillatelsen til å drive markedsføring, også drive trafikk til dine nettsider med det formål å øke antall ordre og transaksjoner gjennom APIene.

12. APIs standard prisliste og betalingsvilkår

Porterbuddys Generelle Vilkår kommer til anvendelse. Med rimelig varsel står imidlertid Porterbuddy fritt til å fastsette separate priser for integrasjon og bruk av APIene, oppgraderinger, tilleggstjenester, reparasjoner og vedlikehold.

13. Opphør av avtalen.

13.1 API Betingelsene gjelder inntil avtalen er sagt opp av deg eller av Porterbuddy slik det er beskrevet nedenfor.

13.2 Du står fritt til når som helst å si opp avtalen ved å fjerne din API kode fra din API modul og stanse din bruk av Tjenesten. Ved oppsigelse av avtalen plikter du å varsle Porterbuddy når du slutter å bruke Tjenesten.

13.3 Porterbuddy forbeholder seg retten til når som helst og uavhengig av årsak å si opp avtalen under API Betingelsene og legge ned Tjenesten uten ansvar eller andre forpliktelser overfor deg.

13.4 Det er ingenting i dette punkt 13 som får betydning for Porterbuddys rettigheter under de andre gjeldende brukervilkårene som kommer til anvendelse ved bruk av Porterbuddys tjenester.

13.5 Ved opphør av avtalen vil de vilkår som er ment å gjelde på ubestemt tid fortsette å være gjeldende.

18. Annet innhold

18.1 Tjenesten kan inneholde hyperlenker til andre nettsider, annet innhold eller andre kilder. Porterbuddy har ikke kontroll over nettsider eller kilder som er levert av andre selskaper eller personer enn Porterbuddy. Ved inngåelse av denne avtalen aksepterer du at Porterbuddy ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsider og kilder, og at Porterbuddy ikke godkjenner annonsering og reklame, eller annet materiale som fremkommer av eller tilgjengelig på slike nettsider og fra slike kilder.

18.2 Ved inngåelsen av herværende avtale aksepterer du at Porterbuddy ikke er ansvarlig for tap eller skade du påføres som en følge av tilgjengeligheten av ovennevnte eksterne nettsider og kilder.

19. Lovvalg.

Alle krav som har sitt utspring i eller er relater til API Betingelsene eller er relatert til andre tjenester som Porterbuddy tilbyr er underlagt norsk lovgivning.