Fraktvilkår

1 Innledende bestemmelser

1.1 Fraktvilkårene er basert på NSAB 2015 og regulerer primært ansvarsforholdene mellom Budene og transportselskapene som leverandør av Budtjenestene på den ene side og Kunden/Sluttkunden som kjøper av Budtjenester på den annen. Fraktvilkårene beskriver de rettigheter og forpliktelser som gjelder ved leveranse av Budtjenester og relaterte leveransetjenester som formidles over Plattformen og/eller Nettstedet.

1.2 I de tilfeller Kunden bestiller eller formidler kjøp av Budtjenester på vegne av Sluttkunden, f.eks. i forbindelse med netthandel eller annen transaksjon, regnes Sluttkunden som Budets direkte kontraktsmotpart/Kunde. I slike tilfeller har Kunden fortsatt rettigheter og forpliktelser etter Fraktvilkårene knyttet til samarbeid med Budene, klargjøring, pakking, merking, utlevering og mottak av varer i retur (Forberedende Tjenester) mv, slik det fremgår nedenfor.

1.3 For ordens skyld påpekes det at dersom Kunden ikke er involvert i bestillingen eller formidlingen av kjøpet av Budtjenesten, er Sluttkunden (mottaker) ansvarlig for at nevnte forpliktelser knyttet til samarbeid, klargjøring, pakking, utlevering og mottak av varer i retur mv. oppfylles.

1.4 Med mindre noe annet uttrykkelig gjelder eller fremgår av sammenhengen skal alle ord og uttrykk forstås på samme måte som i de Generelle Vilkårene som gjelder for alle brukere av Plattformtjenestene som tilbys av Porterbuddy.

1.5 Porterbuddy er ikke en leverandør av Budtjenester eller andre former for frakttjenester, og er ikke ansvarlig for utførelsen av Budtjenestene. Porterbuddy er heller ikke å anse som fraktfører eller Bud. I den grad lov om vegfrakt kommer til anvendelse vil Budet, og ikke Porterbuddy, anses som fraktfører i henhold til loven.

2 Generelle bestemmelser - Utførelse av oppdraget

2.1 Partene skal gi hverandre de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget. Budet påtar seg i henhold til avtale å utføre Budtjenester, hente, ta vare på og besørge forsvarlig håndtering av godset som skal fraktes på en formålstjenlig måte.

2.2 Med mindre annet er avtalt, er det Kundens og Sluttkundens plikt å tilrettelegge for henholdsvis lasting og lossing av godset, og det er Budets plikt å sørge for avhenting og utlevering på egnet sted på avtalt adresse samt forsvarlig stuing og sikring av godset under transport.

2.3 Kunden/Sluttkunden (den som bestiller) er ansvarlig for at det gis korrekt informasjon ved bestillingen av Budtjenester i henhold til instruksjonene på Nettstedet. Partene er enige om at det ikke utferdiges fraktbrev i henhold til Lov om vegfrakt. Informasjonsplikten gjelder også for Sluttkunden overfor bestilleren dersom kjøpet av Budtjenesten er kjøpt og formidlet gjennom tredjepart.

2.4 Budet plikter innenfor rammen av det oppdrag han har mottatt å omsorgsfullt ivareta Kundens og Sluttkundens interesser.

2.5 Har Budet selv eller hans ansatte forsettlig eller grovt uaktsomt forvoldt skade, forsinkelse eller annet tap, kan Budet ikke påberope seg reglene i disse bestemmelser som utelukker eller begrenser hans ansvar eller som endrer bevisbyrden.

2.6 Budet er ansvarlig for at godset blir hentet, transportert og levert innen rimelig tid innenfor oppgitte tidsvinduer eller tidsrammer (uten tidsløfte/tirsgaranti). Ved bedømmelse av hva som er rimelig tid skal man ta hensyn til de opplysninger om forventet tidspunkt for henting, transport og ankomst som er gitt i markedsføring eller ellers i forbindelse med inngåelse av avtalen.

Transport uten tidsløfte som beskrevet i dette punkt 2.6 skal på Nettstedet angi de tidsintervall som normalt gjelder for slike Budtjenester, dog med forbehold for rushtrafikk, værforhold, strømbrudd, nedetid på elektroniske kommunikasjonsmidler og infrastruktur, tilstrekkelig kapasitet på Plattformen og Nettstedet samt forhold utenfor Porterbuddys kontroll.

2.7 Budet er ansvarlig for at godset som fraktes blir hentet, transportert og levert innen den tid (med tidsløfte) som er avtalt skriftlig gjennom valg av tjenestealternativ på Nettstedet som særskilt angir tidsgarantert transport. Per dags dato tilbyr ikke Porterbuddy transport med tidsløfte.

2.8 Hvis Budet, når oppdraget skal utføres, blir nødt til å handle uten først å innhente instruksjoner, gjør han dette for Kundens regning og risiko. Slike tiltak og tilhørende kostnader må imidlertid stå i rimelig forhold til den fordel som oppnås.

Oppstår det risiko for verdiforringelse av gods som Budet har tatt hånd om, eller fare for person-, eiendoms- eller miljøskader på grunn av godsets beskaffenhet, og Kunden ikke treffes, eller h*n ikke snarest, etter anmodning foranlediger at godset blir fjernet, kan Budet ta nødvendige forholdsregler med godset, herunder selge det på betryggende måte i tråd med den til en hver tid gjeldende prosedyre for håndtering av gods på Nettstedet. Gods som er utsatt for ødeleggelse eller sterk verdiforringelse, eller gir årsak til akutt fare eller det ikke er regningssvarende å selge, kan Budet etter omstendighetene uten varsel selge for Kundens regning, uskadeliggjøre eller tilintetgjøre.

Det Budet eventuelt mottar som salgsinntekt, skal han omgående avregne med Kunden etter fradrag av rimelige kostnader i forbindelse med salget.

Budet skal snarest mulig underrette Kunden om de tiltak som er truffet og på anmodning dokumentere eventuelle utgifter i forbindelse med dette, samt godtgjøre at han har utøvet tilbørlig omsorg for å redusere omkostninger og risiko. For slike utlegg kan Budet kreve særskilt utleggsprovisjon.

2.9 Dersom godset ikke leveres til transport i henhold til avtale og oppdraget av denne grunn ikke kan utføres, helt eller delvis, og dersom oppdraget avbrytes og ikke kan utføres som avtalt på grunn av forhold utenfor Budets kontroll, har Budet, med mindre annet er avtalt, rett til avtalt frakt dersom oppdraget gjennomføres innen rimelig tid etter at hindringen opphører. I slike tilfeller skal Budet forholde seg til Nettstedets prosedyrer for varehåndtering slik de gjelder til en hver tid.

2.10 For arbeid som beviselig er nødvendig ut over det som er uttrykkelig avtalt, eller som normalt hører inn under Budets oppdrag, inkludert tilleggskostnader for tjenester utført av Budet, honoreres kun som særskilt godtgjørelse dersom det på forhånd godkjennes av Plattformen og Nettstedet. Godtgjørelsen skal eventuelt fastsettes etter de samme prinsipper som godtgjørelsen for de tjenester som omfattes av oppdraget, og som beskrevet på Nettstedet.

3 Konfidensialitet og informasjonssikkerhet

3.1 Partene forplikter seg til å behandle all vesentlig informasjon mottatt fra den annen part konfidensielt. Hver av partene har ansvar for at vedkommendes ansatte og rådgivere overholder partens forpliktelser. Budet og Kunden kan fritt gi informasjon videre til Porterbuddy, som vil være bundet av samme konfidensialitetsforpliktelse.

3.2 Partene skal iverksette egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å ivareta informasjonssikkerheten på sine tjenester og lagring og bruk av informasjon som behandles i partenes respektive informasjonssystem med hensyn til sikkerheten ved funksjoner, telekommunikasjon, maskinvare og programvare samt datainnholdets konfidensialitet og integritet.

3.3 All tilgang til Budets eller Kundens informasjonssystemer må ved integrasjon mot Plattformen gjennomføres på en måte som ivaretar sikkerheten til de aktuelle informasjonssystemene.

3.4 Partene skal utvise aktsomhet ved ivaretakelsen av de ovennevnte forpliktelsene med hensyn til tilgjengelig teknologi under hensyntagen til risiko og kostnader.

3.5 Forpliktelsene angitt ovenfor i dette pkt. 3 skal også gjelde etter opphør av avtalen mellom Budet og Kunden.

4 Tilbakeholdsrett og pant

4.1 Budet har ikke tilbakeholdsrett og panterett i gods som er under hans kontroll.

5 Budets ansvar som leverandør av Budtjenester

5.1 Budet er i henhold til denne avtalen og Porterbuddys Generelle Vilkår ansvarlig for tap, manko eller skade på gods som inntreffer fra godset overtas til transport og til det avleveres samt for forsinkelse med hentingen eller avleveringen.

Ansvar for skjulte skader og motregningsrett er regulert nedenfor i punkt 5.8.

5.2 Ansvar oppstår ikke hvis tap, manko, skade eller forsinkelse skyldes forhold på Kundens side, herunder men ikke begrenset til:

 1. Kundens feil eller forsømmelse,
 2. håndtering, lasting, stuing, sikring eller lossing av gods foretatt av Kunden eller noen som handler på hans vegne,
 3. at godset lett tar skade på grunn av sin egen beskaffenhet, f.eks. ved brekkasje, lekkasje, selvantennelse, forråtnelse, rust, gjæring, fordamping eller følsomhet for kulde, varme eller fuktighet,
 4. manglende eller mangelfull emballasje;
 5. gal eller ufullstendig adressering eller merking av godset;
 6. gale eller ufullstendige opplysninger om godset;
 7. bruk av åpent transportutstyr, hvor dette er vanlig eller avtalt;
 8. forhold som Budet ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge.

For penger, verdipapirer og andre verdisaker er Budet bare ansvarlig når særskilt avtale er truffet om dette.

5.3 Erstatning for tap eller manko av godset beregnes etter godsets fakturaverdi, hvis det ikke bevises at markedsprisen for, eller gjengs verdi av, gods av samme slag og beskaffenhet på tiden og stedet for Budets overtagelse av godset, har vært en annen, under hensyntaken til at Kunden må dokumentere at godset ikke har noen restverdi.

Det ytes ikke erstatning for antikvitetsverdi, affeksjonsverdi eller annen spesiell verdi på godset og gjeldende ansvarsbegrensninger regulerer størrelsen på det som eventuelt er erstatningspliktig.

Dessuten erstattes fraktomkostninger og andre utlegg i forbindelse med transporten av det gods som er gått tapt. Utover dette er Budet ikke pliktig til å yte noen erstatning, så som for tapt fortjeneste, tap av marked eller annet tap av hvilket slag det enn måtte være.

5.4 Erstatning for skade på gods ytes med et beløp som tilsvarer verdiforringelsen. Beløpet fremkommer ved at man av godsets verdi, etter regelen i pkt. 5.3 første ledd, anvender den prosentsats som godset er forringet ved skaden. Dessuten erstattes i tilsvarende omfang omkostninger som nevnt i pkt. 5.3 annet ledd, første punktum, men ut over dette er Budet ikke pliktig til å yte noen skadeserstatning.

5.5 Forsinkelse

Dersom godset hentes, transporteres eller leveres for sent i henhold til pkt. 2.6 første ledd, det vil si vesentlig forsinkelse ut fra hva som kan forventes ut fra normal leveringstid, skal Budet erstatte Kunden slike direkte og rimelige omkostninger som ved tidspunktet for avtalens inngåelse kunne forutses som en sannsynlig følge av forsinkelsen, men høyst til et beløp som tilsvarer den frakt eller annen betaling som er avtalt for oppdraget.

5.6 Totaltap ved forsinkelse

Kunden har rett til erstatning som om godset er gått tapt, hvis utlevering ikke kan skje innen 60 dager fra det tidspunkt godset burde ha kommet frem.

Kunden har likevel ikke rett til erstatning som for totaltap, dersom Budet innen ovenstående tidsfrister kan påvise at godset finnes i behold og kan utleveres til mottageren innen rimelig tid, eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor Budets kontroll og/eller forhold på Kundes side.

5.7 Ansvarsbegrensning

 • A. For tap, manko eller skade på godset er Budets ansvar (per hendelse) under enhver omstendighet begrenset til det høyeste av (i) SDR (Special Drawing Right) 8,33 pr kilo bruttovekt for den del av godset som er tapt, mangler eller er skadet og (ii) 35 000 kr.
 • B. Ved forsinkelse ved henting, transport eller levering er Budets ansvar begrenset til fraktbeløpet.

Det presiseres for ordens skyld at kundene ikke har rett til erstatning for indirekte tap, f.eks. for følger av at dagligvarer eller apotekvarer ikke leveres i tide. Videre krever ansvar for Budene at ansvaret er voldte ved handling eller unnlatelse av å handle.

Dersom Kunden og/eller Sluttkunden ønsker økt risikodekning ut over det som eventuelt erstattes etter Porterbuddys brukervilkår (herunder disse Fraktvilkårene), må Kunden og/eller Sluttkunden selv tegne separat forsikring hos tredjepart.

5.8 Skjulte skader og motregningsrett

Budene har ansvar for skjulte skader på gods og/eller emballasje, paller mv som oppstår mens Budene har godset i sin varetekt.

Ansvar for skulte skader forutsetter at skaden ikke oppdages eller burde vært oppdaget av Kunden, transportør, Bud eller av sluttkunde før tidspunktet for gjennomført overlevering, og dertil at (i) det kan utelukkes at skaden ikke har skjedd i Kundens eller sluttkundens varetekt og (ii) det er overveiende sannsynlig at skaden har oppstått etter lossing til det aktuelle Budet. Skjulte skader må reklameres omgående og senest innen 24 timer etter levering til Sluttkunden.

Ved skjult skade dekkes inntil 100% av Kundens dokumenterte innkjøpspris for det aktuelle produktet forutsatt at skaden med rimelighet kan sies å være voldt av den aktuelle transportøren eller Budet.

Porterbuddy har på vegne av enkelte Kunder plikt til å saksbehandle anførte rettmessige krav mot transportørene og Budene som meldes skriftlig til Porterbuddy straks etter at Kunden ble kjent med omstendighetene som begrunner krav relatert til skjulte skader. Budene er forpliktet til å bidra til at Porterbuddy på hensiktmessig måte kan vurdere de faktiske omstendighetene som er anført som ansvarsbetingende herunder Budets oppfatning av saken.

Dersom Kunden/Sluttkunden eller Porterbuddy har et rettmessig økonomisk krav mot Budet som følge av skjulte skader eller andre brudd på sentrale forpliktelser etter brukervilkårene (f.eks. skade på varer ved uaktsomhet som følge av Budets uaktsomhet), har Porterbuddy rett (men ikke plikt) til å motregne (a) Budets krav på betaling for utførelse av Budtjenester mot (b) Kundens eller Porterbuddys øknonomiske krav; av hensyn til praktisk å gjennomføre oppgjør mellom partene i henhold til brukervilkårene.

5.9 Krav til drift, tillatelser, utlevering av alkohol og medisiner, hygiene, service policy mv.

Budet skal utføre oppdraget iht til de lovpålagte krav og tillatelser som gjelder til en hver tid samt Porterbuddys forretningsvilkår. Budet skal bl.a. følge trafikkreglene og opptre hensynsfullt mot andre trafikanter.

Alle leveranser utføres ved den oppgitte adresse, med mindre Sluttkunden eller Kunden blir enig med Budet om annet. Dersom en leveranse blir forsinket skal Sluttkunden kontaktes av Budet med angivelse av oppdatert estimert leveransetidspunkt. Slik oppdatert estimert leveransetidspunkt kan gjøres gjennom chatfunksjonen i budappen eller over telefon.

Alkohol og legemidler skal ikke utleveres før kl. 09.00 eller etter kl. 20.00 på hverdager (ikke etter kl. 18 på lørdager), heller ikke til synlig berusede personer. Varene tas i retur til Kunden eller Porterbuddy dersom leveranse ikke kan skje innenfor angitte tidsperioder.

Dersom det er tvil om en person er 25 år eller eldre, skal leveranse gjøres mot ID kontroll ved utlevering av alkohol. Dette skal dokumenteres og lagres i budappen ved teksnotat som bekrefter navnet på mottaker og at det er forevist gyldig ID, evt. sammen med bilde av gyldig ID.

Ved transport av næringsmidler og mat skal budet følge alle gjeldende krav, og Budet skal i denne forbindelse sette seg inn i de krav som gjelder til hygiene vedrørende sjåfører og utstyr, renhold av bil/lasterom, forbud mot samlasting av næringsmidler og mat med enkelte andre godsslag, bl.a. kjemikalier. Det er ikke tillatt å transportere farlig gods via Plattformen.

Budet skal ha adekvat forsikringsdekning for egen budvirksomhet på linje med det som er vanlig i bransjen. I tillegg kan Porterbuddy velge å tegne forsikringer til fordel for aktører på Plattformen.

Budet skal alltid ha gyldig førerkort, vognkort, transportløyve (dersom relevant) og polise som dokumenterer gyldig og adekvat forsikringsdekning tilgjengelig, og plikter å fremlegge slike dokumenter på forespørsel.

Budets kjøretøy skal være forskriftsmessig og i god kjørbar stand til en hver tid når det benyttes til å utføre Budtjenester. Budet (eller deres arbeidsgiver/transportselskap) skal tilpasse sine helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder (HMS) i forhold til antall ansatte og virksomhetens omfang. Budet skal observere generelle hygiene regler for sjåfører, utstyr og renhold av lasterom.

Det er forbud mot tomgangskjøring både hos Kunder, Sluttkunder og ved Porterbuddys avdelinger, og det skal aktivt arbeides for å redusere unødig støy og belastning på miljøet.

Budet skal opptre vennlig og høflig overfor Kunder, Sluttkunder, ansatte i Porterbuddy og andre han kommer i kontakt med under utførelse av Budtjenester. Ved gjentatte klager eller utilfredsstillende rating (som definert av Porterbuddy til en hver tid) kan Porterbuddy kreve ytterligere opplæring av Budet eller avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning.

Ved opphenting og utlevering av varer hos Sluttkunden skal sjåføren medvirke til rask kontroll av pakken/varen(e) for så langt rimelig og praktisk mulig å avdekke evt. synlige skader eller manko. Slike skader eller manko skal umiddelbart varsles til kjøreleder hos Porterbuddy. Innpakkede varer kontrolleres ikke av Budet annet enn overfladisk for nevnte formål. Avsender skal varsles ved avvik av betydning.

Dersom Budet mistenkes, siktes eller tiltales for straffbare forhold som er uforenlig med de egnethetskrav som stilles til Budene av Porterbuddy eller til yrkessjåfører etter gjeldende sedvane/bransjestandard, er Budet forpliktet til å orientere Porterbuddy om forholdet umiddelbart.

6 Kundes ansvar

6.1 Kunden er forpliktet til å holde Budet skadesløs for skade eller tap som Budet lider som følge av forhold på Kundes og Sluttkunden side, herunder men ikke begrenset til:

 1. opplysningene om godset eller informasjonen og dokumentene knyttet til oppdraget er uriktige, utydelige eller ufullstendige,
 2. godset er mangelfullt emballert, sikret, merket eller deklarert, eller mangelfullt forberedt (herunder forsinket) for lasting, lossing eller stuing av Kunden eller annen part som opptrer på hans vegne,
 3. godset har slike skadevoldende egenskaper som Budet ikke med rimelighet kunne forutse,
 4. Budet pålegges å betale toll eller offentlige avgifter eller stille sikkerhet, med mindre slike forpliktelser skyldes Budets feil eller forsømmelse,
 5. godset er ulovlig, defekt, mangelfullt eller ikke forenlig med gjeldende regler, forskrifter eller disse vilkårene herunder de Generelle Vilkår, mistenkes for å være eller er dokumentert å være i strid med en tredjeparts immaterielle eller industrielle rettigheter; eller nødvendige tillatelser ikke er på plass for import, eksport, håndtering, lagring eller transport av godset, og
 6. Budet lider et direkte økonomisk tap, ilegges bøter eller straffer, pådrar seg administrative kostnader, pådrar seg tap eller skade knyttet til Budets autorisasjoner eller lisenser som følge av mislighold av Kundens forpliktelser.

7 Reklamasjon og tvister

7.1 Reklamasjoner til Budet skal fremsettes uten ugrunnet opphold.

7.2 Tap, skade eller manko som er synlig ved mottagelsen av godset, skal reklameres umiddelbart når godset tas imot.

7.3 Bevisbyrden for at tapet av, forringelsen av eller skaden på godset oppsto mens godset var i Budets varetekt, ligger hos Kunden.

7.4 Reklamasjon som angår annet enn skade, manko eller tap av gods, skal finne sted innen fjorten (14) dager etter den dag da Kunden fikk, eller burde ha fått, kjennskap til de forhold som kan begrunne Budets ansvar. Kunden har tapt sin rett til søksmål dersom slik reklamasjon ikke har funnet sted.

7.5 Foreldelse

Søksmål mot Budet må, hvis retten til søksmål ikke skal forspilles, anlegges innen ett år. Tiden skal regnes:

 1. ved manko eller skade på gods, fra den dag godset utleveres til mottageren,
 2. ved forsinkelse, totaltap eller annen skade, fra det tidspunkt da forsinkelsen, tapet eller annen skade tidligst kunne ha blitt konstatert,
 3. i alle andre tilfeller fra det tidspunkt da forholdet kravet er basert på, tidligst kunne ha blitt konstatert.

Denne avtalen reguleres av norsk rett, og partene avtaler at verneting skal være Oslo tingrett.