Fraktvilkår

1 Innledende bestemmelser

1.1 Fraktvilkårene er basert på NSAB 2015 og regulerer primært ansvarsforholdene mellom Transportør som leverandør av Transporttjenestene på den ene side og Kunden/Sluttkunden som kjøper av Transporttjenester på den annen («Partene»). Fraktvilkårene beskriver de rettigheter og forpliktelser som gjelder mellom Partene ved leveranse av Transporttjenester og relaterte leveransetjenester som formidles over Plattformen og/eller Nettstedet.

1.2 I de tilfeller Kunden bestiller eller formidler kjøp av Transporttjenester på vegne av Sluttkunden, f.eks. i forbindelse med netthandel eller annen transaksjon, regnes Sluttkunden som Transportørs direkte kontraktsmotpart/Kunde. I slike tilfeller har Kunden fortsatt rettigheter og forpliktelser etter Fraktvilkårene knyttet til samarbeid med Transportør, klargjøring, pakking, merking, utlevering og mottak av varer i retur (Forberedende Tjenester) mv, slik det fremgår nedenfor.

1.3 Dersom Kunden ikke er involvert i bestillingen eller formidlingen av kjøpet av Transporttjenesten, er Sluttkunden (mottaker) ansvarlig for at nevnte forpliktelser knyttet til samarbeid, klargjøring, pakking, utlevering og mottak av varer i retur mv. oppfylles.

1.4 Med mindre noe annet uttrykkelig gjelder eller fremgår av sammenhengen skal alle ord og uttrykk forstås på samme måte som i de Generelle Vilkårene som gjelder for alle brukere av Plattformtjenestene som tilbys av Porterbuddy.

1.5 Porterbuddy er ikke en leverandør av Transporttjenester eller andre former for frakttjenester, og er ikke ansvarlig for utførelsen av Transporttjenestene. Porterbuddy er heller ikke å anse som fraktfører eller Transportør. I den grad lov om vegfrakt kommer til anvendelse vil Transportør, og ikke Porterbuddy, anses som fraktfører i henhold til loven.

2 Generelle bestemmelser - Utførelse av oppdraget

2.1 Partene skal gi hverandre de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget. Transportør påtar seg i henhold til avtale å utføre Transporttjenester, hente, ta vare på å besørge forsvarlig håndtering av godset som skal fraktes på en formålstjenlig måte.

2.2 Med mindre annet er avtalt, er det Kundens og Sluttkundens plikt å tilrettelegge for henholdsvis lasting og lossing av godset, og det er Transportørs plikt å sørge for avhenting og utlevering på egnet sted på avtalt adresse samt forsvarlig stuing og sikring av godset under transport.

2.3 Kunden/Sluttkunden (den som bestiller) er ansvarlig for at det gis korrekt informasjon ved bestillingen av Transporttjenester i henhold til instruksjonene på Nettstedet. Partene er enige om at det ikke utferdiges fraktbrev i henhold til Lov om vegfrakt. Informasjonsplikten gjelder også for Sluttkunden overfor bestilleren dersom kjøpet av Transporttjenesten er kjøpt og formidlet gjennom tredjepart.

2.4 Transportør plikter innenfor rammen av det oppdrag som er mottatt å omsorgsfullt ivareta Kundens og Sluttkundens interesser.

2.5 Har Transportør forsettlig eller grovt uaktsomt forvoldt skade, forsinkelse eller annet tap, kan Transportør ikke påberope seg reglene i disse bestemmelser som utelukker eller begrenser dets ansvar eller som endrer bevisbyrden.

2.6 Transportør er ansvarlig for at godset blir hentet, transportert og levert innen rimelig tid innenfor oppgitte tidsvinduer eller tidsrammer (uten tidsløfte/tirsgaranti). Ved bedømmelse av hva som er rimelig tid skal man ta hensyn til de opplysninger om forventet tidspunkt for henting, transport og ankomst som er gitt i markedsføring eller ellers i forbindelse med inngåelse av avtalen.

Transport uten tidsløfte som beskrevet i dette punkt 2.6 skal på Nettstedet angi de tidsintervall som normalt gjelder for slike Transporttjenester, dog med forbehold for rushtrafikk, værforhold, strømbrudd, nedetid på elektroniske kommunikasjonsmidler og infrastruktur, tilstrekkelig kapasitet på Plattformen og Nettstedet samt forhold utenfor Porterbuddys kontroll.

2.7 Transportør er ansvarlig for at godset som fraktes blir hentet, transportert og levert innen den tid (med tidsløfte) som er avtalt skriftlig gjennom valg av tjenestealternativ på Nettstedet som særskilt angir tidsgarantert transport. Per dags dato tilbys ikke transport med tidsløfte via Porterbuddys Plattform.

2.8 Hvis Transportør, når oppdraget skal utføres, blir nødt til å handle uten først å innhente instruksjoner, gjør den dette for Kundens regning og risiko. Slike tiltak og tilhørende kostnader må imidlertid stå i rimelig forhold til den fordel som oppnås.

Oppstår det risiko for verdiforringelse av gods som Transportør har tatt hånd om, eller fare for person-, eiendoms- eller miljøskader på grunn av godsets beskaffenhet, og Kunden ikke treffes, eller han ikke snarest, etter anmodning foranlediger at godset blir fjernet, kan Transportør ta nødvendige forholdsregler med godset, herunder selge det på betryggende måte i tråd med den til en hver tid gjeldende prosedyre for håndtering av gods på Nettstedet. Gods som er utsatt for ødeleggelse eller sterk verdiforringelse, eller gir årsak til akutt fare eller det ikke er regningssvarende å selge, kan Transportør etter omstendighetene uten varsel selge for Kundens regning, uskadeliggjøre eller tilintetgjøre.

Det Transportør eventuelt mottar som salgsinntekt, skal omgående avregnes med Kunden etter fradrag av rimelige kostnader i forbindelse med salget.

Transportør skal snarest mulig underrette Kunden om de tiltak som er truffet og på anmodning dokumentere eventuelle utgifter i forbindelse med dette, samt godtgjøre at det er utøvet tilbørlig omsorg for å redusere omkostninger og risiko. For slike utlegg kan Transportør kreve særskilt utleggsprovisjon.

2.9 Dersom godset ikke leveres til transport i henhold til avtale og oppdraget av denne grunn ikke kan utføres, helt eller delvis, og dersom oppdraget avbrytes og ikke kan utføres som avtalt på grunn av forhold utenfor Transportør kontroll, har Transportør, med mindre annet er avtalt, rett til avtalt frakt dersom oppdraget gjennomføres innen rimelig tid etter at hindringen opphører. I slike tilfeller skal Transportør forholde seg til Nettstedets prosedyrer for varehåndtering slik de gjelder til enhver tid.

2.10 Arbeid som beviselig er nødvendig ut over det som er uttrykkelig avtalt og normalt hører inn under Transportørs oppdrag, inkludert tilleggskostnader for tjenester utført av Transportør, honoreres kun som særskilt godtgjørelse dersom det på forhånd godkjennes av Plattformen og Nettstedet. Godtgjørelsen skal eventuelt fastsettes etter de samme prinsipper som godtgjørelsen for de tjenester som omfattes av oppdraget, og som beskrevet på Nettstedet.

3 Konfidensialitet og informasjonssikkerhet

3.1 Partene forplikter seg til å behandle all vesentlig informasjon mottatt fra den annen part konfidensielt. Hver av partene har ansvar for at vedkommendes ansatte og rådgivere overholder partens forpliktelser. Transportør og Kunden kan fritt gi informasjon videre til Porterbuddy, som vil være bundet av samme konfidensialitetsforpliktelse.

3.2 Partene skal iverksette egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å ivareta informasjonssikkerheten på sine tjenester og lagring og bruk av informasjon som behandles i partenes respektive informasjonssystem med hensyn til sikkerheten ved funksjoner, telekommunikasjon, maskinvare og programvare samt datainnholdets konfidensialitet og integritet.

3.3 All tilgang til Transportørs eller Kundens informasjonssystemer må ved integrasjon mot Plattformen gjennomføres på en måte som ivaretar sikkerheten til de aktuelle informasjonssystemene.

3.4 Partene skal utvise aktsomhet ved ivaretakelsen av de ovennevnte forpliktelsene med hensyn til tilgjengelig teknologi under hensyntagen til risiko og kostnader.

3.5 Forpliktelsene angitt ovenfor i dette pkt. 3 skal også gjelde etter opphør av avtalen mellom Transportør og Kunden.

4 Tilbakeholdsrett og pant

4.1 Transportør har ikke tilbakeholdsrett og panterett i gods som er under hans kontroll.

5 Transportørens ansvar som leverandør av Transporttjenester

5.1 Transportør er i henhold til denne avtalen og Porterbuddys Generelle Vilkår ansvarlig for tap, manko eller skade på gods som inntreffer fra godset overtas til transport og til det avleveres samt for forsinkelse med hentingen eller avleveringen.

Ansvar for skjulte skader og motregningsrett er regulert nedenfor i punkt 5.8.

5.2 Ansvar oppstår ikke hvis tap, manko, skade eller forsinkelse skyldes forhold på Kundens side, herunder men ikke begrenset til:

1. Kundens feil eller forsømmelse,

2. håndtering, lasting, stuing, sikring eller lossing av gods foretatt av Kunden eller noen som handler på hans vegne,

3. at godset lett tar skade på grunn av sin egen beskaffenhet, f.eks. ved brekkasje, lekkasje, selvantennelse, forråtnelse, rust, gjæring, fordamping eller følsomhet for kulde, varme eller fuktighet,

4. manglende eller mangelfull emballasje;
5. gal eller ufullstendig adressering eller merking av godset; 6. gale eller ufullstendige opplysninger om godset;

7. bruk av åpent transportutstyr, hvor dette er vanlig eller avtalt;
8. forhold som Transportør ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge.

For penger, verdipapirer og andre verdisaker er Transportør bare ansvarlig når særskilt avtale er truffet om dette.

5.3 Erstatning for tap eller manko av godset beregnes etter godsets fakturaverdi, hvis det ikke bevises at markedsprisen for, eller gjengs verdi av, gods av samme slag og beskaffenhet på tiden og stedet for Transportør overtagelse av godset, har vært en annen, under hensyntaken til at Kunden må dokumentere at godset ikke har noen restverdi.

Det ytes ikke erstatning for antikvitetsverdi, affeksjonsverdi eller annen spesiell verdi på godset og gjeldende ansvarsbegrensninger regulerer størrelsen på det som eventuelt er erstatningspliktig.

Dessuten erstattes fraktomkostninger og andre utlegg i forbindelse med transporten av det gods som er gått tapt. Utover dette er Transportør ikke pliktig til å yte noen erstatning, så som for tapt fortjeneste, tap av marked eller annet tap av hvilket slag det enn måtte være.

5.4 Erstatning for skade på gods ytes med et beløp som tilsvarer verdiforringelsen. Beløpet fremkommer ved at man av godsets verdi, etter regelen i pkt. 5.3 første ledd, anvender den prosentsats som godset er forringet ved skaden. Dessuten erstattes i tilsvarende omfang omkostninger som nevnt i pkt. 5.3 annet ledd, første punktum, men ut over dette er Transportør ikke pliktig til å yte noen skadeserstatning.

5.5 Forsinkelse

Dersom godset hentes, transporteres eller leveres for sent i henhold til pkt. 2.6 første ledd, det vil si vesentlig forsinkelse ut fra hva som kan forventes ut fra normal leveringstid, skal Transportør erstatte Kunden slike direkte og rimelige omkostninger som ved tidspunktet for avtalens inngåelse kunne forutses som en sannsynlig følge av forsinkelsen, men høyst til et beløp som tilsvarer den frakt eller annen betaling som er avtalt for oppdraget.

5.6 Totaltap ved forsinkelse

Kunden har rett til erstatning som om godset er gått tapt, hvis utlevering ikke kan skje innen 60 dager fra det tidspunkt godset burde ha kommet frem.

Kunden har likevel ikke rett til erstatning som for totaltap, dersom Transportør innen ovenstående tidsfrister kan påvise at godset finnes i behold og kan utleveres til mottageren innen rimelig tid, eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor Transportør kontroll og/eller forhold på Kundes side.

5.7 Ansvarsbegrensning

* A. For tap, manko eller skade på godset er Transportørs ansvar (per hendelse) under enhver omstendighet begrenset til det høyeste av (i) SDR (Special Drawing Right) 8,33 pr kilo bruttovekt for den del av godset som er tapt, mangler eller er skadet og (ii) 35 000 kr.

* B. Ved forsinkelse ved henting, transport eller levering er Transportørs ansvar begrenset til fraktbeløpet.

Det presiseres for ordens skyld at kundene ikke har rett til erstatning for indirekte tap, f.eks. for følger av at dagligvarer eller apotekvarer ikke leveres i tide. Videre krever ansvar for Transportør at ansvaret er voldte ved handling eller unnlatelse av å handle.

Dersom Kunden og/eller Sluttkunden ønsker økt risikodekning ut over det som eventuelt erstattes etter Porterbuddys brukervilkår (herunder disse Fraktvilkårene), må Kunden og/eller Sluttkunden selv tegne separat forsikring hos tredjepart.

Hvis Transportøren eller andre har godsansvarsforsikring eller liknende forsikring som dekker Kundens/Sluttkundens tap, er Kunden/Sluttkunden uansett ansvarlig for egenandelen.

5.8 Skjulte skader og motregningsrett

Transportør har ansvar for skjulte skader på gods og/eller emballasje, paller mv som oppstår mens Transportør har godset i sin varetekt.

Ansvar for skjulte skader forutsetter at skaden ikke oppdages eller burde vært oppdaget av Kunden, transportør, Transportør eller av Sluttkunde før tidspunktet for gjennomført overlevering, og dertil at (i) det kan utelukkes at skaden ikke har skjedd i Kundens eller Sluttkundens varetekt og (ii) det er overveiende sannsynlig at skaden har oppstått etter lossing til den aktuelle Transportør. Skjulte skader må reklameres omgående og senest innen 24 timer etter levering til Sluttkunden.

Ved skjult skade dekkes inntil 100% av Kundens dokumenterte innkjøpspris for det aktuelle produktet forutsatt at skaden med rimelighet kan sies å være voldt av den aktuelle Transportør.

Porterbuddy har på vegne av enkelte Kunder plikt til å saksbehandle anførte rettmessige krav mot Transportør som meldes skriftlig til Porterbuddy straks etter at Kunden ble kjent med omstendighetene som begrunner krav relatert til skjulte skader. Transportør er forpliktet til å bidra til at Porterbuddy på hensiktsmessig måte kan vurdere de faktiske omstendighetene som er anført som ansvarsbetingende herunder Transportørs oppfatning av saken.

Dersom Kunden/Sluttkunden eller Porterbuddy har et rettmessig økonomisk krav mot Transportør som følge av skjulte skader eller andre brudd på sentrale forpliktelser etter brukervilkårene (f.eks. skade på varer ved uaktsomhet som følge av Transportørs uaktsomhet), har Porterbuddy rett (men ikke plikt) til å motregne (a) Transportørs krav på betaling for utførelse av Transporttjenester mot (b) Kundens eller Porterbuddys økonomiske krav; av hensyn til praktisk å gjennomføre oppgjør mellom partene i henhold til brukervilkårene.

5.9 Krav til drift, tillatelser, utlevering av alkohol og medisiner, hygiene, service policy mv.

Transportør skal utføre oppdraget iht til de lovpålagte krav og tillatelser som gjelder til en hver tid samt Porterbuddys Generelle vilkår. Oppdraget skal utføres på forsvarlig måte med god service til Kunden/Sluttkunden

Alle leveranser utføres ved den oppgitte adresse, med mindre Sluttkunden eller Kunden blir enig med Transportør om annet. Dersom en leveranse blir forsinket skal Sluttkunden kontaktes av Transportør med angivelse av oppdatert estimert leveransetidspunkt. Slik oppdatert estimert leveransetidspunkt kan gjøres gjennom chatfunksjonen eller annen systemstøtte i budappen.

**Alkohol og legemidler skal ikke utleveres før kl. 09.00 eller etter kl. 20.00 på hverdager (ikke etter kl. 18 på lørdager), heller ikke til synlig berusede personer.** Varene tas i retur til Kunden eller Porterbuddy dersom leveranse ikke kan skje __innenfor__ angitte tidsperioder.

**Dersom det er tvil om en person er 25 år eller eldre, skal leveranse gjøres mot ID kontroll ved utlevering av alkohol.** Dette skal dokumenteres og lagres i budappen ved teksnotat som bekrefter navnet på mottaker og at det er forevist gyldig ID, evt. sammen med bilde av gyldig ID.

**Ved transport av næringsmidler og mat skal Transportør følge alle gjeldende krav, og Transportør skal i denne forbindelse sette seg inn i de krav som gjelder til hygiene vedrørende sjåfører og utstyr,

renhold av bil/lasterom, forbud mot samlasting av næringsmidler og mat med enkelte andre godsslag,** bl.a. kjemikalier. Det er ikke tillatt å transportere farlig gods via Plattformen.

Transportør skal ha adekvat forsikringsdekning for egen transportvirksomhet på linje med det som er vanlig i bransjen. I tillegg kan Porterbuddy velge å tegne forsikringer til fordel for aktører på Plattformen.

Ved opphenting hos Kunden og utlevering av varer hos Sluttkunden skal Transportøren medvirke til rask kontroll av pakken/varen(e) for så langt rimelig og praktisk mulig å avdekke evt. synlige skader eller manko. Slike skader eller manko skal umiddelbart varsles til kjøreleder hos Porterbuddy. Innpakkede varer kontrolleres ikke av Transportøren annet enn overfladisk for nevnte formål. Kunden skal varsles ved avvik av betydning.

6 Kundes ansvar

6.1 Kunden er forpliktet til å holde Transportør skadesløs for skade eller tap som Transportør lider som følge av forhold på Kundes og Sluttkunden side, herunder men ikke begrenset til:

1. opplysningene om godset eller informasjonen og dokumentene knyttet til oppdraget er uriktige, utydelige eller ufullstendige,

2. godset er mangelfullt emballert, sikret, merket eller deklarert, eller mangelfullt forberedt (herunder forsinket) for lasting, lossing eller stuing av Kunden eller annen part som opptrer på hans vegne,

3. godset har slike skadevoldende egenskaper som Transportør ikke med rimelighet kunne forutse,

4. Transportør pålegges å betale toll eller offentlige avgifter eller stille sikkerhet, med mindre slike forpliktelser skyldes Transportør feil eller forsømmelse,

5. godset er ulovlig, defekt, mangelfullt eller ikke forenlig med gjeldende regler, forskrifter eller disse vilkårene herunder de Generelle Vilkår, mistenkes for å være eller er dokumentert å være i strid med en tredjeparts immaterielle eller industrielle rettigheter; eller nødvendige tillatelser ikke er på plass for import, eksport, håndtering, lagring eller transport av godset, og

6. Transportør lider et direkte økonomisk tap, ilegges bøter eller straffer, pådrar seg administrative kostnader, pådrar seg tap eller skade knyttet til Transportør autorisasjoner eller lisenser som følge av mislighold av Kundens forpliktelser.

7 Reklamasjon og tvister

7.1 Reklamasjoner til Transportør skal fremsettes uten ugrunnet opphold.

7.2 Tap, skade eller manko som er synlig ved mottagelsen av godset, skal reklameres umiddelbart når godset tas imot.

7.3 Bevisbyrden for at tapet av, forringelsen av eller skaden på godset oppsto mens godset var i Transportør varetekt, ligger hos Kunden.

7.4 Reklamasjon som angår annet enn skade, manko eller tap av gods, skal finne sted innen fjorten (7) dager etter den dag da Kunden fikk, eller burde ha fått, kjennskap til de forhold som kan begrunne Transportørs ansvar. Kunden har tapt sin rett til søksmål dersom slik reklamasjon ikke har funnet sted.

7.5 Foreldelse

Søksmål mot Transportør må, hvis retten til søksmål ikke skal forspilles, anlegges innen ett år. Tiden skal regnes:

1. ved manko eller skade på gods, fra den dag godset utleveres til mottageren,

2. ved forsinkelse, totaltap eller annen skade, fra det tidspunkt da forsinkelsen, tapet eller annen skade tidligst kunne ha blitt konstatert,

3. i alle andre tilfeller fra det tidspunkt da forholdet kravet er basert på, tidligst kunne ha blitt konstatert. Denne avtalen reguleres av norsk rett, og partene avtaler at verneting skal være Oslo tingrett.